ព័ត៌មានបន្ថែម

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លី

✍🏻សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីនាដើមសប្ដាហ៍នៃដើមខែធ្នូ។ 

📢📢រួសរាន់ឡើង 

តោះសិក្សាភាសារបទេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងជាមួយ CJFTEC

តោះសិក្សាភាសារបទេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងជាមួយ CJFTEC

ជម្រាបសួរពុកម៉ែ បងប្អូន សិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

ជម្រាបសួរពុកម៉ែ បងប្អូន សិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន