ព័ត៌មានបន្ថែម

សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លី

✍🏻សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីនាដើមសប្ដាហ៍នៃដើមខែធ្នូ។ 

📢📢រួសរាន់ឡើង 

✍🏻សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកទទួលពាក្យ និងដាក់ពាក្យសិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីនាដើមសប្ដាហ៍នៃដើមខែធ្នូ។ 

📢📢រាស់រាន់ឡើង 

✍🏻វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃ✨
📌ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2023
---------------------------
✅ អាហារូបករណ៍សម្រាប់5ជំនាញ 
#សិក្សាទ្រឹស្ដី៣០% អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង៧០%។
---------------------------
☎️ទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាការសិក្សា
📞 Phone Number: 017 856 836 / 092 220 023

#CJFTEC ជីវិតកាន់តែប្រសើរ!! 
✍🏻✍🏻ផ្ទេរចំណេះ ផ្តល់ជំនាញ បង្កើនសីលធម៌ បង្កើតក្តីសង្ឃឹម✨✨

Related Articles