ព័ត៌មានបន្ថែម

តោះសិក្សាភាសារបទេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងជាមួយ CJFTEC

តោះសិក្សាភាសារបទេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងជាមួយ CJFTEC

ជម្រាបសួរពុកម៉ែ បងប្អូន សិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន

🌟រីករាយចុងសប្ដាហ៍ជាមួយ CJFTEC🌟
✍🏻តោះសិក្សាភាសារបទេស និងជំនាញកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងជាមួយ CJFTEC
📢📢ក្រៅពីផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ទាំង៥ជំនាញ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបច្ចេកទេសមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ក៏មានបើកនៅថ្នាក់បង្រៀនភាសាបរទេស និងកុំព្យូទ័រក្រៅម៉ោងផងដែរ។
📌សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយខាងក្រោម
🏷️ចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកសួរព័ត៌មានសិក្សា ឬចុះឈ្មោះសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់
☎️ទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាការសិក្សា
លេខទូរស័ព្ទ 017 856 836 / 092 220 023
📱Telegram Channel: https://t.me/cjftec
👍🏻សិក្សាជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល ទទួលបានទាំងគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព សីលធម៌ និងក្ដីសង្ឃឹម💞💞
#CJFTEC ជីវិតកាន់តែប្រសើរ!! 💕💕